ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

วัน/เดือน/ปี

รายการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

4 มี.ค.62

-ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นม.3,ม.6

นักเรียน/ครูที่ปรึกษา/วิชาการ

5-6 มี.ค.62

-นำผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561

มากรอกคะแนน/เกรด ลงในโปรแกรมงานทะเบียน

ครูผู้สอน ม.1-2, ม.4-5 /วิชาการ

11 มี.ค.62

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นม.1-2, ม.4-5

นักเรียน/ครูที่ปรึกษา/วิชาการ

16-17  มี.ค. 62

สอบ 9 วิชาสามัญ ของ นักเรียน ม.6

นักเรียน ม.6

22 มี.ค. 62

.

-พิธีประทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2561

สพฐ./คณะครู/นักเรียน ม.6

กลุ่มโรงเรียนฯ

4-29 มี.ค. 62

นักเรียนที่ติด 0,ร,มส  มาสอบแก้ตัว ทุกระดับชั้น

ครูผู้สอน/วิชาการ

22-27 มี.ค. 62

รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

วิชาการ/คณะกรรมการตามคำสั่ง

24 มี.ค. 62

โรงเรียนหยุด....วันเลือกตั้ง........

 

25 มี.ค. 62

การซ้อมรับประกาศนียบัตร ของนักเรียนที่จบชั้น ม.3

คณะกรรมการตามคำสั่ง

26 มี.ค. 62

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3  ณ หอประชุมรวงผึ้ง

ผอ./ครูทุกคน/ผู้ปกครอง/

กรรมการสถานศึกษาฯ

26 มี.ค. 62

ประกาศผลสอบ O-NETม.3

สทศ.

29 มี.ค. 62

-นักเรียนที่ จบ ชั้น ม.3รับเอกสารทางการศึกษา            ปพ.1  ณ ห้องวิชาการ

วิชาการ/ครูที่ปรึกษา ม.3

 

31 มี.ค. 62

ประกาศผลสอบ O-NETม.6

สทศ.

31 มี.ค. 62

สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการ/วิชาการ

1 เม.ย. 62

-การส่งข้อมูล GPA6 ภาคเรียน ของนักเรียน ม.6         ผ่านระบบ SGS

งานทะเบียน

 

4 เม.ย. 62

-นักเรียนที่ จบ ชั้น ม.6รับเอกสารทางการศึกษา           ปพ.1-ปพ.2    ณ ห้องวิชาการ

วิชาการ/ครูที่ปรึกษา ม.6

 

5 เม.ย.62

สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

วิชาการ/คณะกรรมการ

6  เม.ย. 62

-ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ชั้น ม.4

คณะกรรมการ/วิชาการ

2-8 เม.ย.62

จัดทำตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียน 1/2562

คณะกรรมการ/วิชาการ

7  เม.ย. 62

-ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ชั้น ม.1

คณะกรรมการ/วิชาการ

8 เม.ย. 62

มอบตัว  นักเรียน  ม.1 ปีการศึกษา  2562

คณะกรรมการ

9 เม.ย. 62

มอบตัว  นักเรียน  ม.4  ปีการศึกษา  2562

คณะกรรมการ

1-3,7-8 พ.ค. 62

เรียน ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 , ม.4 ปี กศ. 2562

คณะกรรมการ

13 พ.ค. 62

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 /แจกตารางเรียน

นักเรียนทุกคน

15 พ.ค. 62

ร.ร.ส่งข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2561 ตัดยอด

ณวันที่ 31 มี.ค.62 โดยจัดทำผ่านระบบ DMC รายงาน

การจบรายบุคคลของนักเรียนเพื่อเลื่อนชั้นปีการศึกษา

2562 ทุกระดับชั้น

งานทะเบียน

ครูพรพรรณ  DMC

16 พ.ค. 62

-ส่งข้อมูล GPAนักเรียน ม.6 จบไม่พร้อมรุ่น 

ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SGS

-ตรวจสอบการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกชั้นปี

งานทะเบียน

นางอัญชลี เกตุบำรุง

ผู้อำนวยการ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู