ภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
     
       ผู้เขียน:
     กิจกรรมการเรียนวิชาการผลิตเครื่องดื่ม
       ผู้เขียน:ครูอุบล ยิ้มถนอม
     กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาช่างไม้ประดิษฐ์
       ผู้เขียน:ครูปทิตตา โสภณศิริ
     กิจกรรมศึกษาดูงาน(ราชมงคลธัญบุรี)วิชาเพิ่มเติมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
       ผู้เขียน:ครูอัฐพร ทองย้อย

รวม 18 กิจกรรม : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>