กิจกรรม: กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาช่างไม้ประดิษฐ์   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๖.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ชื่อผู้โพสต์: ครูปทิตตา โสภณศิริ

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.