กิจกรรม: กิจกรรมศึกษาดูงาน(ราชมงคลธัญบุรี)วิชาเพิ่มเติมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๑๐.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ชื่อผู้โพสต์: ครูอัฐพร ทองย้อย

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.