กิจกรรม: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการอ่านจับใจความ   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๑๐.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ชื่อผู้โพสต์: ครูวรรณภา อยู่ไพศาล

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.