กิจกรรม: กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๑๕.การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ชื่อผู้โพสต์: sumustana

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.