กิจกรรม: รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ณ วัดปัญญานันทาราม 7/10/2015   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๗.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ชื่อผู้โพสต์: supaluk sawatnatee

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.