กิจกรรม: Science bike for mom 2015   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๓.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ชื่อผู้โพสต์: นายวิฑูรย์ พลแสน

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.