กิจกรรม: กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2558   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๔.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ชื่อผู้โพสต์: นางอรชุมา เอื้อเฟื้อ

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.