กิจกรรม: รวงผึ้งเกมส์ 28-39 กันยายน 2558   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๑๓.สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ชื่อผู้โพสต์: นายชาญณรงค์ จันทร์หอม

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.