กิจกรรม: รูปกีฬา   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๑๑.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ชื่อผู้โพสต์: นาย อนุพล บัวบาน

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.