กิจกรรม: โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๑๕.การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ชื่อผู้โพสต์: ครูจันทนา กิ่งพุฒิ

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.