กิจกรรม: การเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 18 วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๔.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ชื่อผู้โพสต์: นันทวรรณ์ นิ่มนวน

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.