กิจกรรม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 5 - 6 กันยายน 2558   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๗.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ชื่อผู้โพสต์: นางสาวอภิญญา อัญญะมณี

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.