กิจกรรม: งานวันแม่แห่งชาติ   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๑๓.สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ชื่อผู้โพสต์: นายเอกชัย ฉิมพลอย

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.