กิจกรรม: การประชุม MOU 10 สถาบัน ณ.รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๑๒.สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ชื่อผู้โพสต์: นางสาวภคินี โอฬาริกชาติ

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.