กิจกรรม: การแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี58   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๖.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ชื่อผู้โพสต์: ลิขิต เชี่ยวนาวิน

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.