รวงผึ้งเกมส์ 2017 ต้านภัยยาเสพติด

alt

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ