alt

การฝึกอบรมเยาวชนโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ