การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังคุณลักาณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนศตวรรษที่ ๒๑ ของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

alt

วันที่ ๖-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ