เต้นลีลาศ ม.6 ปีการศึกษา 2560

alt

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ