การถวายพระพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

alt

วันที่ 3 มกราคม 2561

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ