อบรมครูมืออาชีพ ว่าด้วย 1.ครูผู้สอน 2.ครูประจำชั้น ตามหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

alt

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ