กีฬานักเรียน และนักศึกษา จังหวัดปทุมธานี 2560

alt

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ