ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560

alt

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ