ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

alt

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ