กีฬาสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้

alt

วันที่1-2 กันยายน 2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ