ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560

alt

ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ