พิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

alt

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ