โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูฏเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น(BTC) รุ่นที่ 3/2560

alt

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ