alt

พิธีเทิดกษัตริย์ บูชาครู ชูศาสนา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ