alt

พิธีเชิญผ้าไตรพระราชทาน

โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ