alt

กิจกรรมวันเข้าพรรษา หล่อเทียนพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ