วันสถาปณา ลูกเสือแห่งชาติ

alt

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ