วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

alt

วันที่  26 มิถุนายน 2560 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ