อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 

alt

วันที่  23  มิถุนายน 2560 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ