alt

การอบรมการทำข้อสอบสำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560