สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เฝ้า ในการนี้ ประทานเข็มเรียนดี, วุฒิบัตร, ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,227 คน 

alt

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู