เผยแพร่ผลงานอาเซียน 

ของนางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ความเป็นมาของอาเซียน

 

 

สาระสำคัญ

 

อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10  ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย ความร่วมมืออาเซียน เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  ให้เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทย  มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2504   เพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  แต่ดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง  เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างสองประเทศจึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง และสำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

ผลการเรียนรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.   อธิบายความเป็นมาของอาเซียนได้

2. แจกแจงวัตถุประสงค์ตามปฏิญญากรุงเทพฯในการก่อตั้งอาเซียนได้

3. สรุปลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และโครงสร้างต่างๆ ของสมาคมอาเซียนได้

4. อธิบาย ขั้นตอนวิธีเลือกเลขาธิการอาเซียนและระบุได้ว่าชื่ออะไร เป็นชนชาติใดของอาเซียนได้

5. จำแนกโครงสร้างและกลไกการดำเนินงานขององค์กรของอาเซียนได้

6. อธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ของอาเซียนได้

7. ร้องเพลงและท่องคำขวัญของอาเซียนได้

Attachments:
Download this file (AS.pdf)AS.pdf[ ]591 Kb

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู