alt

 

 

ภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 

วันที่ 28 เมษายน 2560

ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู