alt

 

 

ภาพกิจกรรม รับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาปีที่1และ4 

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู