alt

 

altกิจกรรมเข้าจังหวะและสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู