alt

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

ร่วมกันจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี

และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

 ภาพกิจกรรม

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู