วัตถุประสงค์
>> วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียนให้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวางขึ้น
2 . เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การศึกษา  ค้นคว้าด้วยตนเอง  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์
3. เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบ  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนส่งเสริมหลักสูตร และโครงการต่างๆ ของโรงเรียน
5. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ต่างๆ  และโสตทัศนวัสดุ

วิสัยทัศน์
ห้องสมุดโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  และมีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  โดยใช้  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิด ประสิทธิภาพและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ.

พันธกิจ
มุ่งสร้างระบบจัดเก็บและการให้บริการ  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมุ่งพัฒนาคุณภาพ ของสถานศึกษาสู่มาตรฐาน  โดยการจัด การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

บทบาทและหน้าที่
การให้บริการด้านวิชาการแก่ครู  นักเรียน  และบุคคลภายนอก
จัดหาสารสนเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอ  ต่อความต้องการและคุณภาพ
  พัฒนาคุณภาพของห้องสมุด  ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  07.00 – 16.30 น.