ข้อมูลสารสนเทศ
ตารางการแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ

ปี 2555
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
10
233
202
435
20.13
มัธยมศึกษาปีที่ 2
10
228
258
486
22.5
มัธยมศึกษาปีที่ 3
9
209
195
404
18.70
รวมระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
29
670
655
1,325
61.31
มัธยมศึกษาปีที่ 4
7
138
202
340
15.73
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
110
169
279
12.9
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
101
116
217
10.04
รวมระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
20
349
487
836
38.68
รวมทั้งหมด
49
1,037
1,147
2,184
100