ข้อสอบวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

*แบบทดสอบโดยครูทองครูไทยหัวใจพอเพียง* ผู้ช่วยออกแบบข้อสอบออนไลน์ : เว็บไซต์ครูทอง

1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำโครงงาน
เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เน้นการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

2. ข้อใดเป็นความหมายของโครงงานที่ชัดเจนที่สุด
การนำความรู้และความสนใจมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบ
งานทุกอย่างที่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใด คิดทำมาก่อน
การศึกษา ค้นคว้า เพื่อตอบคำถามที่สงสัย
วิธีทำงานที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน เพื่อทำงานชิ้นใด ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จ

3. ข้อใดเป็นคุณลักษณะพิเศษของผู้ที่จะทำโครงงานได้มีศักยภาพสูง
มีความสนใจด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีนวัตกรรมทางความคิดเป็นของตนเอง
มีความจำดี
มีทักษะในการสื่อสาร

4. องค์ประกอบหลักของกิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์
ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเรื่อง ตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม

5. กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด
แก้ปัญหา
ประดิษฐ์คิดค้น
ค้นคว้าหาความรู้
ฝึกทักษะพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์

6. โครงงาน "ระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร" จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานจำลองทฤษฎี
โครงงานประยุกต์ใช้งาน

7. โครงงาน "ทดลองเรื่องการไหลของของเหลว" จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานจำลองทฤษฎี
โครงงานประยุกต์ใช้งาน

8. โครงงาน "เกมทายคำศัพท์" จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานจำลองทฤษฎี
โครงงานพัฒนาเกม

9. โครงงาน "สารานุกรมไทย ฉบับมัลติมีเดีย" จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานจำลองทฤษฎี
โครงงานประยุกต์ใช้งาน

10. ข้อใดเป็นความสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษาทดลองแก้ปัญหา
พัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน
ถูกทุกข้อ

11. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงาน
สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
มีงบประมาณเพียงพอ
มีเวลาเพียงพอ
มีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา

12. นารีค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลขไว้บ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ขั้นการลงมือทำโครงงาน

13. อัมราขอพบอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อขอคำแนะนำการทำโครงงานพัฒนาโปรแกรมสอนเรื่องระบบสุริยะ อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ขั้นการลงมือทำโครงงาน

14. ชาลีนำเสนอโปรแกรมหน้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อน ๆ ฟัง อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ขั้นการลงมือทำโครงงาน
ขั้นการนำเสนอโครงงาน
ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน

15. เรื่องหรือปัญหาที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ อาจมาจากแหล่งใดได้บ้าง
การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ
งานอดิเรกของผู้ทำโครงงาน
การเข้าชมงานนิทรรศการหรือการประกวดโครงงาน
ทุกข้อที่กล่าวมา

16. การพัฒนาโครงงานขั้นต้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาโครงงานในข้อใด
ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ขั้นการเขียนรายงาน
ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล

17. จากทั้ง 6 ขั้นตอนต่อไปนี้ ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโครงงานได้ถูกต้องที่สุด 1) ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล 2) ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 3) ขั้นการลงมือทำโครงงาน 4) ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน 5) ขั้นการนำเสนอโครงงาน 6) ขั้นการเขียนรายงาน
1- 2-3-4-5-6
2-1-3-5-4-6
2-1-4-3-6-5
1-2-4-5-3-6

18. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน
แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม
โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน
กลุ่มผู้ทดลองใช้โครงงาน

19. การกำหนดขอบข่ายหรือเค้าโครงของโครงงานครอบคลุมข้อใด
จะทำอะไร
ทำไมต้องทำ
ทำกับใคร
เสนอผลอย่างไร

20. การเลือกหัวข้อทำโครงงานข้อใดถูกต้องที่สุด
ใช้หลักประชาธิปไตย
เลือกจากความรู้ความถนัดของหัวหน้าโครงงาน
มีครูที่ปรึกษาในด้านที่สนใจทำโครงงาน
โครงงานนั้นใช้ซอฟต์แวร์ที่หาได้ง่าย

21. ข้อใดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน
ทำให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน
เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน
เพื่อเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน

22. หัวข้อใดไม่ใช่รายการที่ใช้ประเมินข้อเสนอโครงงาน
มีความคิดสร้างสรรค์
ความน่าจะพัฒนาโครงงานได้สำเร็จ
ประโยชน์ของโครงงาน
ซอฟต์แวร์ที่ใช้นำมาพัฒนาโครงงาน

23. เค้าโครงข้อเสนอโครงงานไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้
หลักการและทฤษฎี
บทคัดย่อ
แผนปฏิบัติงาน
เอกสารอ้างอิง

24. ข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา จะต้องมีคุณสมบัติในข้อใด
มีความสมบูรณ์ในแต่ละหัวข้อของเค้าโครง
เขียนและอธิบายได้หลายหน้า
มีรูปภาพประกอบ
ผู้พัฒนาโครงงานเป็นกลุ่มหลายคน

25. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับข้อเสนอโครงงาน
การส่งข้อเสนอโครงงานอาจแนบตัวอย่างผลงานไปเสนอด้วยก็ได้
ควรดำเนินการพัฒนาโครงงานขั้นต้นในขั้นตอนการทำข้อเสนอโครงงาน
ข้อเสนอโครงงานที่ดี ทำให้ทราบแผนการดำเนินงานโครงงานทุกขั้นตอน
ข้อเสนอโครงงานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบทคัดย่อ

26. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การทำโครงงานคอมพิวเตอร์
การใช้ตารางทำงานทำโปรแกรมระบบบัญชี
ถูกทุกข้อ

27. ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในแบบบันทึก
ปัญหาและอุปสรรค
งานที่ต้องปฏิบัติ
ประโยชน์ของโครงงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ

28. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้การพัฒนาโครงงานประสบผลสำเร็จ
ดำเนินการโดยยึดตารางเวลาตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้
ประชุมระดมความคิดในระหว่างผู้ร่วมโครงงานเสมอ
รายงานความก้าวหน้าของโครงงานต่อครูที่ปรึกษาตามเวลาที่กำหนด
สมาชิกในกลุ่มโครงงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี

29. ถ้าการทำโครงงานเปรียบเหมือนการเดินทางไปบนถนน เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ ในการจะไปให้ถึงผู้เดินทางต้องรู้ในข้อใด
ปลายทางจะไปถึงคืออะไร
ใครจะเป็นคนนำเราไป
รู้ได้อย่างไรว่าเดินไปถูกทาง
ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ค.

30. บทบาทของหัวหน้าพัฒนาโครงงาน ข้อใดไม่ถูกต้อง
แบ่งงานตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก
เป็นผู้คิดหัวข้อโครงงาน
ควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
โน้มน้าวให้ผู้ร่วมทีมช่วยกันทำงานได้

31. บทคัดย่อ หมายถึงอะไร
บทสรุปของการวิธีการทำงานทั้งหมด
หลักการและทฤษฎีที่ใช้ทำโครงงาน
ภาพรวมโดยย่อของโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบ
เรื่องย่อของโครงงานที่ทำ

32. เหตุผลที่ต้องเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ข้อใดไม่ถูกต้อง
แสดงมารยาททางวิชาการ
ให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
เพื่อให้ผู้ที่สนใจติดตามความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลได้
กล่าวถูกทุกข้อ

33. การเขียนบทคัดย่อ ไม่จำเป็นต้องมีข้อใด
จุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
วิธีดำเนินการ
ผลที่ได้
แนวคิดที่จะทำต่อไปในอนาคต

34. การทำโครงงาน ต้องศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ อย่างน้อยกี่แห่ง
2
3
4
5

35. ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในการทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
คู่มือการใช้งาน
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา
ซอร์สโค้ดของโปรแกรม

36. สื่อที่ใช้การนำเสนอโครงงาน ข้อใดไม่ถูกต้อง
มีตัวหนังสือน้อย
มีเฉพาะประเด็นสำคัญ
ใช้ effect มาออกแบบนำเสนอให้มาก
ตัวหนังสือสีเข้ม ชัดเจน อ่านง่าย

37. ข้อใดไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงในการรายงานปากเปล่า
ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา
เหตุจูงใจในการทำโครงงาน และความสำคัญของโครงงาน
วิธีการดำเนินการ
ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานกลุ่ม

38. ในการจัดแสดงโครงงานนั้น ข้อใดสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาอันดับแรก
ใช้ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย
ดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม ใช้สีที่สดใส
มีรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม
ทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด

39. หัวข้อในการประเมินโครงงาน ข้อใดสำคัญที่สุด
รู้และเข้าใจหลักการทำโครงงาน
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ แก้ปัญหา ทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
ทำงานด้วยความตั้งใจ
ประโยชน์ของผลงาน

40. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน
เตรียมสื่อประกอบการนำเสนอ
วางแผนสิ่งที่จะพูด
ฝึกพูดหลาย ๆ ครั้ง
พูดถึงปัญหาการทำงานในกลุ่ม

ผลคะแนน =