หัวข้อโครงงาน

รายละเอียดการทำโครงงาน

ตารางส่งโครงงาน

นักเรียนสามารถศึกษารูปแบบการเขียนโครงงานได้ที่เนื้อหาที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น

รายละเอียดการทำโครงงาน

คู่มือการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ปฏิทินการบันทึกโครงงาน
เว็บไวต์ที่น่าสนใจ
ทำข้อสอบกลาง ครั้งที่ 1
ทำข้อสอบกลาง ครั้งที่ 2

การนำเสนอโครงงาน

ผู้สอน