>> หน้าหลัก

           

ห้องสมุด 3 ดี
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ในปีการศึกษา 2552 ห้องสมุดโรงเรียน มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  ครู  ผู้บริหาร และชุมชน และปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2555 โดยกำหนดแนวทางให้เป็นห้องสมุด  3 ดี  เน้นการพัฒนาในองค์ประกอบหลัก  ได้แก่คือ หนังสือดีบรรยากาศดีและบรรณารักษ์ดี  ห้องสมุดโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

+ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี  
ห้องสมุดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ  สิ่งพิมพ์  และสื่อโสตทัศน์ ในการให้บริการเพื่อการศึกษา ค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด

 

เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  07.00 – 16.30 น.